1

Тема: szybkamasa.pl

Sterydy opinie
80% od?ywiania sportowego stanowi? mieszanki bia?ek - tak zwane bia?ka. S?owo bia?ko jest odtwarzane na rosyjski jako „bia?ko”. Cz?sto jest konstruowany z odpad?w z pracy sera, z serwatki i ?adna „chemia” nie jest wyj?tkowo zaanga?owana w tok. W rzeczywisto?ci bia?ko jest „zmian?” ?ywno?ci dla dzieci. Je?li og?lnie rzecz bior?c, obecne s? bia?ka z w?glowodanami (gainer), s? szybko przyswajalne bia?ka praktycznie bez w?glowodan?w (izolat), s? bia?ka, kt?re s? powoli strawne (kazeina). Pozosta?e 20 procent to innego sposobu aminokwasy innych rodzaj?w, suplementy na poziom i oryginalne pi?kne marketingowe.



Od?ywianie sportowe w tworzeniu sylwetki nie odgrywa naprawd? szerokiej si?y, jak reaguj? w promocji. To zniech?caj?ca sztuczka marketingowa, jaka ma wype?ni? kieszenie sprzedawc?w artyku??w sportowych. Je?li czytasz lub s?yszysz co? takiego: „ten suplement wysadzi twoje mi??nie” lub „10 kilogram?w mi??ni na miesi?c”, lub „nowa superduper Amino Anabolo Mass 4000”, to wiesz, ?e potrzebuj? ciebie ... chc? przekaza? ci ?mieci. Nie planuje ?adnych legalnych dodatk?w, kt?re post?powa?y tak skutecznie. Po prostu nie wszystkie. Od?ywianie sportowe znacznie dobra pomaga skorygowa? i wzbogaci? diet? do?wiadczonego sportowca, s? naprawd? dzia?aj?ce rzeczy. Lecz nie wierz w historii i efektywne sztuczki reklamowe. Prowadz? ci? jako sprzedawca ?ywno?ci dla sportowc?w.

Cz?sto spotykam szczup?ych facet?w, kt?rzy zdobywaj? w ma?o paczkach i przenosz? ich szklistymi oczami, kt?re odpowiadaj? „tutaj, b?d? si? ko?ysa?”. Prace reklamowe.

Dla inteligentnego sportowca ich miesi?czny zestaw z pewno?ci? wystarczy na sze?? miesi?cy. Nadu?ywanie od?ywiania sportowego spowoduje trwa?e uszkodzenie kieszeni sprzedawc?w i zachwyci Twoj? toalet?. Nic nie spadnie z ciebie, natomiast je?eli nerki s? chore, potrafisz kosztuje zaszkodzi? (uczciwie, nale?y zauwa?y?, ?e du?o czynno?ci nie mo?na wykona? z chorymi nerkami). Mo?esz jeszcze po prostu dosta? rozstr?j ?o??dka, jaki nie stanowi w okresie sprosta? sobie z takim ?adunkiem bia?ka.

Je?li spo?ywasz bardzo ni? 3 g bia?ka na 1 kg masy cia?a, mo?esz zatru? si? produktami rozpadu bia?ka i grzmota? w szpitalu. Znam nawet taki wypadek. Ale mo?e fizycznie nie b?dziesz w stopniu tak wiele trawi? i po prostu sprawisz, ?e twoje kakahi b?d? ?wietne

Thumbs up Thumbs down