1

Тема: Badania na temat materialow

Niezale?nie z aktualnego, b?d? b?dziemy w sypialni mie? klimatyzacje b?d? r?wnie? nie, dobra izolacja poddasza pozwala oszcz?dza?. Ekonomie b?dziemy odbierali zim?, b?dziemy finansowa? mniejsze rachunki za ogrzewanie, i gdyby postanowimy si? na klimatyzacje, ostatnie latem, ona ponad wybierze o du?o mniej pr?du. Przypominam sobie jedynie wyobrazi?, i? danie jest sch?odzi? nasze poddasze z temperatury + 30 stopni, do temperatury + 20 stopni. Spraw? jasn? jest, i? zu?yje ca?? mas? energii elektrycznej. Je?eli zastosujemy dobr? izolacje poddasza, kiedy? ta temperatura, nawet bez klimatyzacji mo?e okaza? si? zno?na.

Innym czynnikiem, jakie warto u?y? s? swoistego rodzaju zas?ony, rolety do okien dachowych. Je?li ju? stanowimy delikatn? izolacje wykonan? przy wsp??prac pianki to stanie nam wi?cej zadba? oczywi?cie o zas?ony okien. Na zbytu, zw?aszcza do tych eleganckich okien, proste s? specjalne rolety zewn?trzne. Mimo tego, ?e mog? one ?y? w ciasnych kolorach, to prowadz? odbijanie ciep?a. Uwa?a si? je po oficjalnej stronie, a na zim?, mo?na je w?a?ciwie zwin??. Zastosowanie takiej rolety nie prowadzi tego?, i? z okna nie mo?emy posiada?. Potrafimy kosztuje oczywi?cie samo tworzy? jak zwykle.
Zobacz informacje: informatory budowlane

Thumbs up Thumbs down