1

Тема: Sprawdz swoje IQ

Jakie sposoby inteligencji wyr??nia psychologia? Kt?re z nich s? kluczowe w Twoim dzia?aniu? Kt?re wyznaczaj? Twoje mocne strony? Zr?b darmowy test inteligencji bogatej oraz zweryfikuj nasze zdolno?ci.
Zrobi? dla Ciebie co? tak wa?nego – test inteligencji wielorakiej. Po?wi?ca si? a? z 90 pyta?, kt?rych zagadnieniem jest zbadanie, kt?re s? Twoje pasje. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jakie z Twoich 8 inteligencji dominuj?, a kt?re musz? czynno?ci i wzro?cie.
Dla kogo dany jest test? profesjonaly test iq
Egzamin jest po?wi?cony dla do?wiadczonych, maj?cych ponad 18 lat. Dla klas zapewne by? niemiarodajny, natomiast jego wynik mo?e wkroczy? w b??d. Nale?y liczy? wiedz?, i? w ma?ym wieku charakter jest ponownie zrozumia?y i g?owy stale kszta?c? si?.
Test bierze na u?ytku pos?u?y? Ci uzmys?owi? sobie, jaki lekarstwo sp?dzania, dzia?ania tak?e t?umaczenia si? b?dzie dla Ciebie mo?e najlepszy natomiast najbardziej korzystni.
Jak stosowa? z testu?
Po lewej stronie znajduj? si? pytania. Po prawej, cztery mo?liwe odpowiedzi. Nale?y dobra? t?, kt?ra wyznaczy do Ciebie najbardziej. Pod testem odnajduje si? przycisk Oblicz. Po jego naci?ni?ciu, pojawi si? wynik w stronie: Rodzaj inteligencji: owoc w procentach.
Co nazywa koniec? Je?li na og?lne pytania, kt?re poruszaj? okre?lonego gatunku inteligencji, odpowiedzia?e? Zupe?nie tak, to zdob?dziesz 100%. Gdy na pe?ne odpowiedzia?e? Ca?kowicie nie, to osi?gniesz 0%. Niestety nosi kr?tkich odpowiedzi. Celem pomiaru jest odkrycie Twoich dobrych oraz z?ych stron. 10%? 100%? Akurat choruje zatem oznaczania, dzia?a tu tylko o Twoje zdolno?ci.
Dlaczego warto wykona? test? Jak miano, ?e wysoki wsp??czynnik IQ przes?dza o przypadku i m?dro?ci cz?owieka. Jak ucz? do?wiadczenia, bardzo trudniejsze zyski kieruj? m??czyzny ze mo?liwym IQ a znacznym EQ (wsp??czynnik inteligencji emocjonalnej). Prymusi ze szkolnej ?awki, o wielkim IQ, kt?rzy nie potrafili si? z nikim dogada?, cz?sto nie umiej? z?apa? si? w powa?nym byciu. Wsp??czynnik IQ wyda? na warto?ci, na rzecz inteligencji emocjonalnej. Aby spe?ni? Twoj? uwag?, pod testem opisa?em kolejne rodzaje inteligencji wed?ug teorii Howarda Gardnera.
Test inteligencji wielorakiej
Uwaga! Test opracowa?em samodzielnie. Niestety istnieje to to w ?adnym wypadku zatwierdzone narz?dzie psychologiczne. Szukaj?c w necie i wysuwaj?c si? r??nymi produktami, wymy?li?em w?asne badania. Pe?nia w oparciu o nauk? powszechnie dost?pn?. Zaczynamy!
Rodzaje inteligencji
Opisy rodzaj?w inteligencji wed?ug teorii Howarda Gardnera pochodz? z tekstu, w kt?rym poruszy?em temat inteligencji bogatej i zaliczy? na badanie, gdy zosta? mistrzem a czy to w komplecie mo?liwe.
Inteligencja logiczno-matematyczna – to teraz owy gatunek inteligencji, badaj? znane nam testy IQ. Odpowiada za dostrzeganie przejmuj?cych si? projekt?w tak?e bogatych prawid?owo?ci. Pozwala szybko rozwi?zywa? ?amig??wki. Osoby o jasnej inteligencji logiczno-matematycznej kochaj? bada? i rozwi?zywa?. Potrafi? tak?e zak?ada? na pi?knym poziomie abstrakcji.
Inteligencja ruchowa – odpowiada za koordynacj? ruchow?. Osi?gnie na bli?sze wprowadzanie si? r??nych manewr?w. Osoby, u kt?rych kr?luje ten rodzaj inteligencji, uwielbiaj? prezentowa? nowe zwroty (na wz?r taneczne), robi? prace czy wy?wietla? w gry wymagaj?ce prace seksualnej.
Inteligencja muzyczna – osoby uzdolnione muzycznie wyr??niaj? si? byciem silnego s?uchu, a i ?atwiej wprowadza im my?l ?piewu, czy muzyki na sprz?cie. Istniej? nader subtelne na gr?. Wiedz?, jak okre?li? siebie zbyt us?ug? d?wi?k?w.
Inteligencja j?zykowa – jest por?wnywalna do muzycznej, a dotyczy j?zyka. Pozwoli na podawanie si? bogatym s?ownictwem. Czyni cz?owieka wra?liwym na s?owa. Wspiera i pobudza szko?? j?zyk?w obcych. Panie o wysokiej zdolno?ci j?zykowej lepiej oddaj? siebie tak?e maj? informacje w architekturze s??w.
Inteligencja przestrzenna – odpowiada za rozpoznawanie kszta?t?w, wzor?w, miejsc. U?atwia kr?cenie si? w strefy. Panie o wysokiej inteligencji przestrzennej potrafi? doceni? produkcj? oraz odtwarza? sobie trudne, abstrakcyjne wygl?dy i stanowiska.
Inteligencja interpersonalna – odpowiada za kontakty mi?dzyludzkie. U?atwia odczytywanie intencji i przedmiot?w nowych ludzi. Pomaga z?apa? si? w otoczeniu. Odnosi si? z wiedz? psychiczn? i empati?. Pani o rozwini?tej zdolno?ci interpersonalnej ustalaj? si? umiej?tno?ci? perswazji.
Inteligencja intrapersonalna – to si?a znania siebie samego, swoich potrzeb, mi?o?ci oraz pocz?tk?w. Osoby, u kt?rych prowadzi ten typ inteligencji, potrafi? zmotywowa? si? a dysponuj? bogat? wol? do robienia. Przewa?nie s? skrytymi indywidualistami oraz bywaj? wstydliwe. Wyra?a si?, ?e ten model g?owie stanowi najwa?niejszy, poniewa? p?aci za samoaktualizacj?, czyli szukanie m??czyzny do og?lnej realizacji jego potencja?u.
Inteligencja przyrodnicza – jest doros?a za rozumienie otaczaj?cego ?wiata przyrody. Pani o rozwini?tej inteligencji naturalnej lubi? wychodzi? a prawid?owo przewiduj? si? w tle naturalnym. Kochaj? patrzy? i dochodzi? natur?. W?a?ciwie j? odczuwaj?, dbaj? o ni?, s? opieku?cze w s?dzie do stworze?, lubi? kolekcjonowa? ro?liny.

Thumbs up Thumbs down